Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει την πρόσληψη 50 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Έργων Συντήρησης & Σημάνσεων του Δήμου Καλαμαριάς.

 

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτώ (8) μήνες.

 

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη κατανέμονται ως εξής:

 

 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 8 θέσεις

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB) - 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων - 1 θέση

ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας - 40 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

 

Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα, Τ.Κ. 55132, Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Μαρίνου Σοφίας και κ. Σιώτα Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (τηλ. επικοινωνίας: 2313314230 και 2313314202, αντίστοιχα).

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

Παιδίατρος στο Δήμο Καλαμαριάς

 

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με παιδίατρο, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα παιδιά των παιδικών σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου, κατόπιν της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2021-2022.

 

Η απασχόληση του αναδόχου θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2022 και η αμοιβή του ορίζεται στο ποσό των 4.000 €.

 

Το έργο συνίσταται στην ιατρική εξέταση κατά διαστήματα, όλων των παιδιών των παιδικών σταθμών και παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών, και την υγειονομική κατάσταση των σταθμών, διατροφικές συμβουλές ενημερωτικές ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα, Καλαμαριά, Τ.Κ: 551 32.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου και λήγει την Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

 

πηγή: alfavita.gr